11:58
ОбновитьСмайлыУправление мини-чатом
МИНИ-ЧАТ
Главная страница!

  
          

Рекомендуем:

Последние Файлы GTA 4 Последние Файлы GTA-MP Реклама
Скрипт GTA 4 элементы Watch... 07.09.2014
Ferrari 360 Spider [EPM con... 13.12.2013
Porsche Cayenne Turbo 2012 ... 13.12.2013
Shelby Terlingua Mustang v1... 13.12.2013
Hamann Lamborghini Gallardo... 27.10.2013
[GM] The Big PEN1:LS v2.00 ... 04.12.2017
Dgun (AvnanceRP,SampRP,Dimo... 19.03.2016
SAMP скрипт SX Events (MySQ... 03.03.2016
Карта ASL мэрия для SAMP се... 03.03.2016
AIM для SA-MP 0.3.7 22.02.2016
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Alcoholik  
[Помощь] Рекламный Щит [Сream Life]
Fifa4kaДата: Воскресенье, 15.05.2011, 12:38 | Сообщение # 1
Местный
Группа: I'm V.I.P.
Сообщений: 748
Награды: 38
Город: Рига
Замечания: 0%
Статус:
Здраствуйте решила вырезать с Cream Life рекламные щиты наверно что-то я не так сделала потому что мод не загружать файл не хочет останавливается и всё помогите исправить ошибку sorry

Вот источник этого скрипта Вот ссылка

К #define

Code
#define MAX_REKLAMA 130//

Ко всем enum

Code
enum reklamaInfo
{
         reklamaOwned,
         Float:reklamaPos_X,
         Float:reklamaPos_Y,
         Float:reklamaPos_Z,
         reklam aText [1024],
         reklamaType
};
new ReklamaInfo[MAX_REKLAMA][reklamaInfo];
new Text3D:rekltext[130];

Засунуть в public OnGameModeInit()

Code
    new Float:radius;
         new buffer[256];
         LoadReklama();
            for(new r = 0; r < sizeof(ReklamaInfo); r++)
         {
          if(ReklamaInfo[r][reklamaOwned] == 1)
          {
           if(ReklamaInfo[r][reklamaType] == 1)
           {
            format(buffer,sizeof(buffer),"Ðåêëàìíûé ëèñòîê:\n%s",ReklamaInfo[r][reklamaText]);
            radius = 50;
           }
           else
           {
            format(buffer,sizeof(buffer),"Ðåêëàìíûé ùèò:\n%s",ReklamaInfo[r][reklamaText]);
            radius = 150;
           }
          }
          else
          {
           if(ReklamaInfo[r][reklamaType] == 1)
           {
            format(buffer,sizeof(buffer),"Çäåñü ìîãëà áûòü âàøà ðåêëàìà!\nÐåêëàìíîå ìåñòî [¹%d]\nÎáðàùàòüñÿ â SA News CNN",r);
            radius = 50;
           }
           else
           {
            format(buffer,sizeof(buffer),"Çäåñü ìîãëà áûòü âàøà ðåêëàìà!\nÐåêëàìíîå ìåñòî [¹%d]\nÎáðàùàòüñÿ â SA News CNN",r);
            radius = 150;
           }
          }
          rekltext[r] = Create3DTextLabel(buffer, COLOR_LIGHTBLUE, ReklamaInfo[r][reklamaPos_X], ReklamaInfo[r][reklamaPos_Y],ReklamaInfo[r][reklamaPos_Z], radius, 0, 1 );
         }

Засунуть в public OnPropUpdate()

Code

         while (idx < sizeof(ReklamaInfo))
         {
             new coordsstring[256];
          format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "%d,%f,%f,%f,%s,%d\n",
          ReklamaInfo[idx][reklamaOwned],
          ReklamaInfo[idx][reklamaPos_X],
          ReklamaInfo[idx][reklamaPos_Y],
          ReklamaInfo[idx][reklamaPos_Z],
          ReklamaInfo[idx][reklamaText],
          ReklamaInfo[idx][reklamaType]);
          if(idx == 0)
          {
           file2 = fopen("config/reklama.cfg", io_write);
          }
          else
          {
           file2 = fopen("config/reklama.cfg", io_append);
          }
          fwrite(file2, coordsstring);
          idx++;
          fclose(file2);
         }
         idx = 0;

В командные строки )

Code
    if(strcmp(cmd, "/rekldel", true) == 0)
         {
             if(IsPlayerConnected(playerid))
          {
              if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 9 || PlayerInfo[playerid][pMember] == 9)
              {
            if(PlayerInfo[playerid][pRank] < 4 && PlayerInfo[playerid][pLeader] != 9)
            {
             SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"*** Êîìàíäà áóäåò äîñòóïíà âàì ñ 4 ðàíãà!");
             return 1;
            }
            tmp = strtok(cmdtext, idx);
            if(!strlen(tmp))
            {
             SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD2, "*** ÈÍÔÎ: /deladvertising [íîìåð ïëîùàäêè]");
             return 1;
            }
            new id = strval(tmp);
            new buffer[1024];
            ReklamaInfo[id][reklamaOwned] = 0;
            if(ReklamaInfo[id][reklamaType] == 1)
            {
             format(buffer,sizeof(buffer),"Çäåñü ìîãëà áûòü âàøà ðåêëàìà!\nÐåêëàìíîå ìåñòî [¹%d]\nÎáðàùàòüñÿ â SA News CNN",id);
            }
            else
            {
             format(buffer,sizeof(buffer),"Çäåñü ìîãëà áûòü âàøà ðåêëàìà!\nÐåêëàìíîå ìåñòî [¹%d]\nÎáðàùàòüñÿ â SA News CNN",id);
            }
            Update3DTextLabelText(rekltext[id],COLOR_LIGHTBLUE,buffer);
            format(string,sizeof(string),"*** Âû óñïåøíî óäàëèëè ðåêëàìó ¹%d",id);
            SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,string);
            OnPropUpdate();
           }
          }
          return 1;
         }
         if(strcmp(cmd, "/reklnew", true) == 0)
         {
          if (PlayerInfo[playerid][pLeader] == 9 || PlayerInfo[playerid][pMember] == 9)
          {
           if(PlayerInfo[playerid][pRank] < 4 && PlayerInfo[playerid][pLeader] != 9)
           {
            SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"*** Âàì íóæåí õîòÿ-áû 4ûé ðàíã ÷òîáû èñïîëüçîâàòü ýòó êîìàíäó!");
            return 1;
           }
           tmp = strtok(cmdtext, idx);
           if(!strlen(tmp))
           {
            SendClientMessage(playerid, COLOR_SYSTEM, "*** ÈÍÔÎ: /newadvertising [Íîìåð ðåêëàìíîãî ìåñòà] [Òåêñò]");
            return 1;
           }
           new id = strval(tmp);
                    new length = strlen(cmdtext);
                    while ((idx < length) && (cmdtext[idx] <= ' '))
                    {
                     idx++;
                    }
                    new offset = idx;
                    new result[1024];
                    while ((idx < length) && ((idx - offset) < (sizeof(result) - 1)))
                    {
                    result[idx - offset] = cmdtext[idx];
                     idx++;
                    }
                    result[idx - offset] = EOS;
                    if(!strlen(tmp))
                    {
            SendClientMessage(playerid, COLOR_SYSTEM, "*** ÈÍÔÎ: /newadvertising [Íîìåð ðåêëàìíîãî ìåñòà] [Òåêñò]");
                        return 1;
              }
                if(strfind( result , "," , true ) == -1)
            {
            new buffer[1024];
            strmid(ReklamaInfo[id][reklamaText], (result), 0, strlen((result)), 128);
            ReklamaInfo[id][reklamaOwned] = 1;
            if(ReklamaInfo[id][reklamaType] == 1)
            {
             format(buffer,sizeof(buffer),"Ðåêëàìíûé ëèñòîê:\n%s",ReklamaInfo[id][reklamaText]);
            }
            if(ReklamaInfo[id][reklamaType] == 2)
            {
             format(buffer,sizeof(buffer),"Ðåêëàìíûé ùèò:\n%s",ReklamaInfo[id][reklamaText]);
            }
            Update3DTextLabelText(rekltext[id],COLOR_LIGHTBLUE,buffer);
            format(string, sizeof(string), "*** Âû äîáàâèëè íîâóþ ðåêëàìó: [%s][Ìåñòî:%d]",(result),id);
            OnPropUpdate();
            SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
           }
           return 1;
          }
          else
          {
           SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"*** Âû íå ñîòðóäíèê CNN!");
           return 1;
          }
         }

В самый низ мода

Code
forward LoadReklama();
public LoadReklama(){
         new arrCoords[6][1024];
         new strFromFile2[256];
         new File: file = fopen("config/reklama.cfg", io_read);
         if (file)
         {
          new idx;
          while (idx < sizeof(ReklamaInfo))
          {
           fread(file, strFromFile2);
           split(strFromFile2, arrCoords, ',');
           ReklamaInfo[idx][reklamaOwned] = strval(arrCoords[0]);
           ReklamaInfo[idx][reklamaPos_X] = floatstr(arrCoords[1]);
           ReklamaInfo[idx][reklamaPos_Y] = floatstr(arrCoords[2]);
           ReklamaInfo[idx][reklamaPos_Z] = floatstr(arrCoords[3]);
           strmid(ReklamaInfo[idx][reklamaText], arrCoords[4], 0, strlen(arrCoords[4]), 255);
           ReklamaInfo[idx][reklamaType] = strval(arrCoords[5]);
           idx++;
          }
          fclose(file);
         }
         return 1;
}

К нему прилагаеться вот этот файлик =) reklama.cfg

P.S код без ироглифов и понятен скачайте файл Reklama.pwn

Очень хорошая вещь понравилась идея вот вырезала но что-то не рбаотает,Извените разрабочики что я вырезала :)

Прикрепления: reklama.cfg (5.6 Kb) · Reklama.pwn (5.9 Kb)
Сообщение отредактировал Fifa4ka - Воскресенье, 15.05.2011, 13:51
AwmДата: Воскресенье, 15.05.2011, 13:30 | Сообщение # 2
Группа: I'm V.I.P.
Сообщений: 3235
Награды: 55
Город: Tallinn
Репутация: 1661
Замечания: 0%
Статус:
Fifa4ka, у тебя точно файлик лежит по такому пути "scriptfiles/config/reklama.cfg" ?"Life is hard... life is harder if you're stupid." - John Wayne
Fifa4kaДата: Воскресенье, 15.05.2011, 13:38 | Сообщение # 3
Местный
Группа: I'm V.I.P.
Сообщений: 748
Награды: 38
Город: Рига
Замечания: 0%
Статус:
Quote (Awm)
Fifa4ka, у тебя точно файлик лежит по такому пути "scriptfiles/config/reklama.cfg" ?

100% лежит файл этот! там где надо,сделала проверку креам лийф запустила перед тем как поменяла файл reklama23.cfg и всё равно работает а у меня как бы запускаешь и всё грузит кроме этого файла и сервер пишит мод Unknown хотя вставила везде что надо =(
Сообщение отредактировал Fifa4ka - Воскресенье, 15.05.2011, 13:48
KozzPornoДата: Воскресенье, 15.05.2011, 13:54 | Сообщение # 4
Группа: Продвинутые
Сообщений: 117
Награды: 7
Город: Бузулаевка
Репутация: 390
Замечания: 100%
Статус:
Скинул по асе тебе норм без багов)

[off]Ко всем #define:

#define MAX_REKL 30

ко всем new:

new Text3D: rekltext[256];
ко всем enum:

enum reklamaInfo
{
reklamaOwned,
Float:reklamaPos_X,
Float:reklamaPos_Y,
Float:reklamaPos_Z,
reklamaText [1024],
reklamaType
};
new ReklamaInfo[MAX_REKL][reklamaInfo];

в самый низ:

stock LoadRekl()
{
new filer[128];
for(new r = 0; r < MAX_REKL; r++)
{
format(filer, sizeof(filer), "reklama.cfg");
new File: ReklamaFile = fopen(filer, io_read);
if (ReklamaFile)
{
new PassData[256];
new keytmp[256];
fread( ReklamaFile , PassData , sizeof( PassData ) );
keytmp = ini_GetKey( PassData );
new key[ 256 ] , val[ 256 ];
new Data[ 256 ];
while ( fread( ReklamaFile , Data , sizeof( Data ) ) )
{
key = ini_GetKey( Data );
if( strcmp( key , "reklamaOwned" , true ) == 0 ) { val = ini_GetValue( Data ); ReklamaInfo[r][reklamaOwned] = strval( val ); }
if( strcmp( key , "reklamaText" , true ) == 0 ) { val = ini_GetValue( Data ); strmid(ReklamaInfo[r][reklamaText],val,0,strlen(val)-1,32); }
if( strcmp( key , "reklamaType" , true ) == 0 ) { val = ini_GetValue( Data ); ReklamaInfo[r][reklamaType] = strval( val ); }
fclose(ReklamaFile);
}
}
}
return 1;
}
stock SaveRekl()
{
new File: filer;
new r;
while (r < sizeof(ReklamaInfo))
{
new rekl[256];
new owned = ReklamaInfo[r][reklamaOwned];
new Float:reklx = ReklamaInfo[r][reklamaPos_X];
new Float:rekly = ReklamaInfo[r][reklamaPos_Y];
new Float:reklz = ReklamaInfo[r][reklamaPos_Z];
new reklt = ReklamaInfo[r][reklamaText];
new reklty = ReklamaInfo[r][reklamaType];
format(rekl, sizeof(ReklamaInfo), "|%d|%f|%f|%f|%s|%d|\n",owned,reklx,rekly,reklz,reklt,reklty);
filer = fopen("reklama.cfg",io_write);
r++;
fwrite(filer, rekl);
fclose(filer);
}
return 1;
}

в public OnGameModeInit:

new Float:radius;
new buffer[256];
LoadReklama();
for(new r = 0; r < sizeof(ReklamaInfo); r++)
{
if(ReklamaInfo[r][reklamaOwned] == 1)
{
if(ReklamaInfo[r][reklamaType] == 1)
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Рекламный листок:\n%s",ReklamaInfo[r][reklamaText]);
radius = 50;
}
else
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Рекламный щит:\n%s",ReklamaInfo[r][reklamaText]);
radius = 150;
}
}
else
{
if(ReklamaInfo[r][reklamaType] == 1)
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Здесь могла быть ваша реклама!\nРекламное место [№%d]\nОбращаться в SA News CNN",r);
radius = 50;
}
else
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Здесь могла быть ваша реклама!\nРекламное место [№%d]\nОбращаться в SA News CNN",r);
radius = 150;
}
}
rekltext[r] = Create3DTextLabel(buffer, COLOR_LIGHTBLUE, ReklamaInfo[r][reklamaPos_X], ReklamaInfo[r][reklamaPos_Y],ReklamaInfo[r][reklamaPos_Z], radius, 0, 1 );
}

ко всем командам:

if(strcmp(cmd, "/rekldel", true) == 0)
{
if(IsPlayerConnected(playerid))
{
if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 9 || PlayerInfo[playerid][pMember] == 9)
{
if(PlayerInfo[playerid][pRank] < 4 && PlayerInfo[playerid][pLeader] != 9)
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"*** Команда будет доступна вам с 4 ранга!");
return 1;
}
tmp = strtok(cmdtext, idx);
if(!strlen(tmp))
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD2, "*** ИНФО: /deladvertising [номер площадки]");
return 1;
}
new id = strval(tmp);
new buffer[1024];
ReklamaInfo[id][reklamaOwned] = 0;
if(ReklamaInfo[id][reklamaType] == 1)
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Здесь могла быть ваша реклама!\nРекламное место [№%d]\nОбращаться в SA News CNN",id);
}
else
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Здесь могла быть ваша реклама!\nРекламное место [№%d]\nОбращаться в SA News CNN",id);
}
Update3DTextLabelText(rekltext[id],COLOR_LIGHTBLUE,buffer);
format(string,sizeof(string),"*** Вы успешно удалили рекламу №%d",id);
SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,string);
SaveRekl();
}
}
return 1;
}
if(strcmp(cmd, "/reklnew", true) == 0)
{
if (PlayerInfo[playerid][pLeader] == 9 || PlayerInfo[playerid][pMember] == 9)
{
if(PlayerInfo[playerid][pRank] < 4 && PlayerInfo[playerid][pLeader] != 9)
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"*** Вам нужен хотя-бы 4ый ранг чтобы использовать эту команду!");
return 1;
}
tmp = strtok(cmdtext, idx);
if(!strlen(tmp))
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_SYSTEM, "*** ИНФО: /newadvertising [Номер рекламного места] [Текст]");
return 1;
}
new id = strval(tmp);
new length = strlen(cmdtext);
while ((idx < length) && (cmdtext[idx] <= ' '))
{
idx++;
}
new offset = idx;
new result[1024];
while ((idx < length) && ((idx - offset) < (sizeof(result) - 1)))
{
result[idx - offset] = cmdtext[idx];
idx++;
}
result[idx - offset] = EOS;
if(!strlen(tmp))
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_SYSTEM, "*** ИНФО: /newadvertising [Номер рекламного места] [Текст]");
return 1;
}
if(strfind( result , "," , true ) == -1)
{
new buffer[1024];
strmid(ReklamaInfo[id][reklamaText], (result), 0, strlen((result)), 128);
ReklamaInfo[id][reklamaOwned] = 1;
if(ReklamaInfo[id][reklamaType] == 1)
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Рекламный листок:\n%s",ReklamaInfo[id][reklamaText]);
}
if(ReklamaInfo[id][reklamaType] == 2)
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Рекламный щит:\n%s",ReklamaInfo[id][reklamaText]);
}
Update3DTextLabelText(rekltext[id],COLOR_LIGHTBLUE,buffer);
format(string, sizeof(string), "*** Вы добавили новую рекламу: [%s][Место:%d]",(result),id);
OnPropUpdate();
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
}
return 1;
}
else
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"*** Вы не сотрудник CNN!");
return 1;
}
}
[/off]
вот,ловите все :) :)


Сообщение отредактировал KozzPorno - Воскресенье, 15.05.2011, 14:26
Fifa4kaДата: Воскресенье, 15.05.2011, 15:05 | Сообщение # 5
Местный
Группа: I'm V.I.P.
Сообщений: 748
Награды: 38
Город: Рига
Замечания: 0%
Статус:
Кто поможет с проблемой этой насчёт рекламных щитов =(


Nike^_^EntДата: Воскресенье, 15.05.2011, 17:32 | Сообщение # 6
Местный
Группа: Продвинутые
Сообщений: 553
Награды: 1
Город: Dun*City
Репутация: -211
Замечания: 60%
Статус:
Quote (Fifa4ka)
Кто поможет с проблемой этой насчёт рекламных щитов =(

Quote (KozzPorno)
Ко всем #define: #define MAX_REKL 30 ко всем new: new Text3D: rekltext[256]; ко всем enum: enum reklamaInfo { reklamaOwned, Float:reklamaPos_X, Float:reklamaPos_Y, Float:reklamaPos_Z, reklamaText [1024], reklamaType }; new ReklamaInfo[MAX_REKL][reklamaInfo]; в самый низ: stock LoadRekl() { new filer[128]; for(new r = 0; r < MAX_REKL; r++) { format(filer, sizeof(filer), "reklama.cfg"); new File: ReklamaFile = fopen(filer, io_read); if (ReklamaFile) { new PassData[256]; new keytmp[256]; fread( ReklamaFile , PassData , sizeof( PassData ) ); keytmp = ini_GetKey( PassData ); new key[ 256 ] , val[ 256 ]; new Data[ 256 ]; while ( fread( ReklamaFile , Data , sizeof( Data ) ) ) { key = ini_GetKey( Data ); if( strcmp( key , "reklamaOwned" , true ) == 0 ) { val = ini_GetValue( Data ); ReklamaInfo[r][reklamaOwned] = strval( val ); } if( strcmp( key , "reklamaText" , true ) == 0 ) { val = ini_GetValue( Data ); strmid(ReklamaInfo[r][reklamaText],val,0,strlen(val)-1,32); } if( strcmp( key , "reklamaType" , true ) == 0 ) { val = ini_GetValue( Data ); ReklamaInfo[r][reklamaType] = strval( val ); } fclose(ReklamaFile); } } } return 1; } stock SaveRekl() { new File: filer; new r; while (r < sizeof(ReklamaInfo)) { new rekl[256]; new owned = ReklamaInfo[r][reklamaOwned]; new Float:reklx = ReklamaInfo[r][reklamaPos_X]; new Float:rekly = ReklamaInfo[r][reklamaPos_Y]; new Float:reklz = ReklamaInfo[r][reklamaPos_Z]; new reklt = ReklamaInfo[r][reklamaText]; new reklty = ReklamaInfo[r][reklamaType]; format(rekl, sizeof(ReklamaInfo), "|%d|%f|%f|%f|%s|%d|\n",owned,reklx,rekly,reklz,reklt,reklty); filer = fopen("reklama.cfg",io_write); r++; fwrite(filer, rekl); fclose(filer); } return 1; } в public OnGameModeInit: new Float:radius; new buffer[256]; LoadReklama(); for(new r = 0; r < sizeof(ReklamaInfo); r++) { if(ReklamaInfo[r][reklamaOwned] == 1) { if(ReklamaInfo[r][reklamaType] == 1) { format(buffer,sizeof(buffer),"Рекламный листок:\n%s",ReklamaInfo[r][reklamaText]); radius = 50; } else { format(buffer,sizeof(buffer),"Рекламный щит:\n%s",ReklamaInfo[r][reklamaText]); radius = 150; } } else { if(ReklamaInfo[r][reklamaType] == 1) { format(buffer,sizeof(buffer),"Здесь могла быть ваша реклама!\nРекламное место [№%d]\nОбращаться в SA News CNN",r); radius = 50; } else { format(buffer,sizeof(buffer),"Здесь могла быть ваша реклама!\nРекламное место [№%d]\nОбращаться в SA News CNN",r); radius = 150; } } rekltext[r] = Create3DTextLabel(buffer, COLOR_LIGHTBLUE, ReklamaInfo[r][reklamaPos_X], ReklamaInfo[r][reklamaPos_Y],ReklamaInfo[r][reklamaPos_Z], radius, 0, 1 ); } ко всем командам: if(strcmp(cmd, "/rekldel", true) == 0) { if(IsPlayerConnected(playerid)) { if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 9 || PlayerInfo[playerid][pMember] == 9) { if(PlayerInfo[playerid][pRank] < 4 && PlayerInfo[playerid][pLeader] != 9) { SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"*** Команда будет доступна вам с 4 ранга!"); return 1; } tmp = strtok(cmdtext, idx); if(!strlen(tmp)) { SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD2, "*** ИНФО: /deladvertising [номер площадки]"); return 1; } new id = strval(tmp); new buffer[1024]; ReklamaInfo[id][reklamaOwned] = 0; if(ReklamaInfo[id][reklamaType] == 1) { format(buffer,sizeof(buffer),"Здесь могла быть ваша реклама!\nРекламное место [№%d]\nОбращаться в SA News CNN",id); } else { format(buffer,sizeof(buffer),"Здесь могла быть ваша реклама!\nРекламное место [№%d]\nОбращаться в SA News CNN",id); } Update3DTextLabelText(rekltext[id],COLOR_LIGHTBLUE,buffer); format(string,sizeof(string),"*** Вы успешно удалили рекламу №%d",id); SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,string); SaveRekl(); } } return 1; } if(strcmp(cmd, "/reklnew", true) == 0) { if (PlayerInfo[playerid][pLeader] == 9 || PlayerInfo[playerid][pMember] == 9) { if(PlayerInfo[playerid][pRank] < 4 && PlayerInfo[playerid][pLeader] != 9) { SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"*** Вам нужен хотя-бы 4ый ранг чтобы использовать эту команду!"); return 1; } tmp = strtok(cmdtext, idx); if(!strlen(tmp)) { SendClientMessage(playerid, COLOR_SYSTEM, "*** ИНФО: /newadvertising [Номер рекламного места] [Текст]"); return 1; } new id = strval(tmp); new length = strlen(cmdtext); while ((idx < length) && (cmdtext[idx] <= ' ')) { idx++; } new offset = idx; new result[1024]; while ((idx < length) && ((idx - offset) < (sizeof(result) - 1))) { result[idx - offset] = cmdtext[idx]; idx++; } result[idx - offset] = EOS; if(!strlen(tmp)) { SendClientMessage(playerid, COLOR_SYSTEM, "*** ИНФО: /newadvertising [Номер рекламного места] [Текст]"); return 1; } if(strfind( result , "," , true ) == -1) { new buffer[1024]; strmid(ReklamaInfo[id][reklamaText], (result), 0, strlen((result)), 128); ReklamaInfo[id][reklamaOwned] = 1; if(ReklamaInfo[id][reklamaType] == 1) { format(buffer,sizeof(buffer),"Рекламный листок:\n%s",ReklamaInfo[id][reklamaText]); } if(ReklamaInfo[id][reklamaType] == 2) { format(buffer,sizeof(buffer),"Рекламный щит:\n%s",ReklamaInfo[id][reklamaText]); } Update3DTextLabelText(rekltext[id],COLOR_LIGHTBLUE,buffer); format(string, sizeof(string), "*** Вы добавили новую рекламу: [%s][Место:%d]",(result),id); OnPropUpdate(); SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string); } return 1; } else { SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"*** Вы не сотрудник CNN!"); return 1; } }Ладно, извините меня :)
Tamik_77Дата: Понедельник, 16.05.2011, 22:07 | Сообщение # 7
Новенький
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Награды: 0
Город: Москва
Репутация: 1
Замечания: 0%
Статус:
KozzPorno, и мой мод выдал ошибку с LoadReklama();...
Сдела всё как сказано, но ошибку дала о себе знать xD
Вот собсна ошибка :)
Code
C:\Documents and Settings\Тамик\Рабочий стол\All for SAMP\My CERBER\SAMP сервер\gamemodes\COOLGF.pwn(12696) : error 017: undefined symbol "LoadReklama"
Pawn compiler 3.2.3664     Copyright (c) 1997-2006, ITB CompuPhase

1 Error.

Решайте, и forward вписывал... не помогает, я незнаю в чём тут может быть ошибка! Подскажите wall|_________________Разработка мода_________________|
Название: ProSA:MP RP
Основа: new.pwn (+ инклуды!!)
Стадия разработки: Готово!
Разработано: 100% (Исправляю баги в моде, ввожу нововведения)
Количество строк: 58413
|________________________________________________|
DrakerДата: Пятница, 20.05.2011, 20:16 | Сообщение # 8
Освоившийся
Группа: Продвинутые
Сообщений: 83
Награды: 0
Город: Odessa
Репутация: 0
Замечания: 20%
Статус:
Quote (Tamik_77)
KozzPorno, и мой мод выдал ошибку с LoadReklama();... Сдела всё как сказано, но ошибку дала о себе знать xD Вот собсна ошибка CodeC:\Documents and Settings\Тамик\Рабочий стол\All for SAMP\My CERBER\SAMP сервер\gamemodes\COOLGF.pwn(12696) : error 017: undefined symbol "LoadReklama" Pawn compiler 3.2.3664     Copyright © 1997-2006, ITB CompuPhase 1 Error. Решайте, и forward вписывал... не помогает, я незнаю в чём тут может быть ошибка! Подскажите

new LoadReklama

[NITrO]Дата: Понедельник, 23.05.2011, 14:47 | Сообщение # 9
Новенький
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Город: Peter
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус:
Draker, бредятина
Tamik_77, forward LoadReklama(); и паблик не забудь LoadReklama()

Tamik_77Дата: Вторник, 24.05.2011, 21:58 | Сообщение # 10
Новенький
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Награды: 0
Город: Москва
Репутация: 1
Замечания: 0%
Статус:
[NITrO], большое спасибо) :)


|_________________Разработка мода_________________|
Название: ProSA:MP RP
Основа: new.pwn (+ инклуды!!)
Стадия разработки: Готово!
Разработано: 100% (Исправляю баги в моде, ввожу нововведения)
Количество строк: 58413
|________________________________________________|
yieldДата: Воскресенье, 24.07.2011, 14:14 | Сообщение # 11
Новенький
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Награды: 0
Город: Хмельницкий
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус:
warning 217: loose indentation
error 017: undefined symbol "buffer"
error 017: undefined symbol "buffer"
error 029: invalid expression, assumed zero
fatal error 107: too many error messages on one line

Compilation aborted.Pawn compiler 3.2.3664 Copyright © 1997-2006, ITB CompuPhase

4 Errors.

AwdeДата: Воскресенье, 31.07.2011, 22:07 | Сообщение # 12
Новенький
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
Город: Ufa
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус:
Вырезал из GrandRoleplay может кому пригодится
к define
#define MAX_REKLAMA 130//Макс. количество рекламных 3D текстов
к своим enum
enum rInfo
{
rOwned,
Float:rPos_X,
Float:rPos_Y,
Float:rPos_Z,
rText[1024],
rType
};
new ReklamaInfo[MAX_REKLAMA][rInfo]; // Рекламаинфо

в public OnGameModeInit()
new Float:radius;
new buffer[256];
LoadReklama();
for(new r = 0; r < sizeof(ReklamaInfo); r++)
{
if(ReklamaInfo[r][rOwned] == 1)
{
if(ReklamaInfo[r][rType] == 1)
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Рекламный листок:\n%s\nРекламное место [№%d]",ReklamaInfo[r][rText],r);
radius = 50;
}
else
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Рекламный щит:\n%s\nРекламное место [№%d]",ReklamaInfo[r][rText],r);
radius = 150;
}
}
else
{
if(ReklamaInfo[r][rType] == 1)
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Здесь могла быть ваша реклама!\nРекламное место [№%d]\nОбращаться в SA News CNN",r);
radius = 50;
}
else
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Здесь могла быть ваша реклама!\nРекламное место [№%d]\nОбращаться в SA News CNN",r);
radius = 150;
}
}
rekltext[r] = Create3DTextLabel(buffer, COLOR_LIGHTBLUE, ReklamaInfo[r][rPos_X], ReklamaInfo[r][rPos_Y],ReklamaInfo[r][rPos_Z], radius, 0, 1 );
}

в public OnPropUpdate()
idx = 0;
while (idx < sizeof(ReklamaInfo))
{
new coordsstring[256];
format(coordsstring, sizeof(coordsstring), "%d,%f,%f,%f,%s,%d\n",
ReklamaInfo[idx][rOwned],
ReklamaInfo[idx][rPos_X],
ReklamaInfo[idx][rPos_Y],
ReklamaInfo[idx][rPos_Z],
ReklamaInfo[idx][rText],
ReklamaInfo[idx][rType]);
if(idx == 0)
{
file2 = fopen("reklama.cfg", io_write);
}
else
{
file2 = fopen("reklama.cfg", io_append);
}
fwrite(file2, coordsstring);
idx++;
fclose(file2);
}

в команды
if(strcmp(cmd, "/rekldel", true) == 0)//by LSRP-Team
{
if(IsPlayerConnected(playerid))
{
if(PlayerInfo[playerid][pLeader] == 9 || PlayerInfo[playerid][pMember] == 9)
{
if(PlayerInfo[playerid][pRank] < 4 && PlayerInfo[playerid][pLeader] != 9)
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Команда будет доступна вам с 4 ранга!");
return 1;
}
tmp = strtok(cmdtext, idx);
if(!strlen(tmp))
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD2, " Подсказка: /deladvertising [номер площадки]");
return 1;
}
new id = strval(tmp);
new buffer[1024];
ReklamaInfo[id][rOwned] = 0;
if(ReklamaInfo[id][rType] == 1)
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Здесь могла быть ваша реклама!\nРекламное место [№%d]\nОбращаться в SA News CNN",id);
}
else
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Здесь могла быть ваша реклама!\nРекламное место [№%d]\nОбращаться в SA News CNN",id);
}
Update3DTextLabelText(rekltext[id],COLOR_LIGHTBLUE,buffer);
format(string,sizeof(string),"Вы успешно удалили рекламу №%d",id);
SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW,string);
OnPropUpdate();
}
}
return 1;
}
if(strcmp(cmd, "/reklnew", true) == 0)//by LSRP-Team
{
if (PlayerInfo[playerid][pLeader] == 9 || PlayerInfo[playerid][pMember] == 9)
{
if(PlayerInfo[playerid][pRank] < 4 && PlayerInfo[playerid][pLeader] != 9)
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Вам нужен хотя-бы 4ый ранг чтобы использовать эту команду!");
return 1;
}
tmp = strtok(cmdtext, idx);
if(!strlen(tmp))
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_SYSTEM, "{FFA500}[INFO]:{ffffff} /newadvertising [Номер рекламного места] [Текст]");
return 1;
}
new id = strval(tmp);
new length = strlen(cmdtext);
while ((idx < length) && (cmdtext[idx] <= ' '))
{
idx++;
}
new offset = idx;
new result[1024];
while ((idx < length) && ((idx - offset) < (sizeof(result) - 1)))
{
result[idx - offset] = cmdtext[idx];
idx++;
}
result[idx - offset] = EOS;
if(!strlen(tmp))
{
SendClientMessage(playerid, COLOR_SYSTEM, "{FFA500}[INFO]:{ffffff} /newadvertising [Номер рекламного места] [Текст]");
return 1;
}
spaceGroupsToSpaces(result);
trimSideSpaces(result);
new word[256],Index;while(Index < strlen(result)) { // проверка сообщения на рекламу серверов и ее вырезание
word = strtok(result,Index);
if(Adv(word)==1||ZP(word)||U(word)||T(word)||MY1(word)||MY2(word)||MY3(word)||MY4(word)||MY5(word)||MY6(word)||N(word)||P(word)||V(word )||R(word)||PL(word)||ZV(word)||I(word)||ST(word)||DL(word)||RE(word)||VOC(word)||A(word)||NO(word)||TCZ(word)||BOP(word)){
new i=strfind(result,word),j=i+strlen(word)-1; result[i++]='[';
while(i<j) {result[i]='|';i++;}
result[j]=']';
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Реклама чужих ресурсов запрещена на сервере!");
SendClientMessage(playerid,COLOR_RED,"Администрация была оповещена о вашей рекламе!");
}
}
if(strfind( result , "," , true ) == -1)
{
new buffer[1024];
strmid(ReklamaInfo[id][rText], (result), 0, strlen((result)), 128);
ReklamaInfo[id][rOwned] = 1;
if(ReklamaInfo[id][rType] == 1)
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Рекламный листок:\n%s",ReklamaInfo[id][rText]);
}
if(ReklamaInfo[id][rType] == 2)
{
format(buffer,sizeof(buffer),"Рекламный щит:\n%s",ReklamaInfo[id][rText]);
}
Update3DTextLabelText(rekltext[id],COLOR_LIGHTBLUE,buffer);
format(string, sizeof(string), "Вы добавили новую рекламу: [%s][Место:%d]",(result),id);
OnPropUpdate();
SendClientMessage(playerid, COLOR_YELLOW, string);
}
return 1;
}
else
{
SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY,"Вы не сотрудник CNN!");
return 1;
}
}
в конец мода
//===============================реклама========================================
forward LoadReklama();
public LoadReklama(){
new arrCoords[6][1024];
new strFromFile2[256];
new File: file = fopen("reklama.cfg", io_read);
if (file)
{
new idx;
while (idx < sizeof(ReklamaInfo))
{
fread(file, strFromFile2);
split(strFromFile2, arrCoords, ',');
ReklamaInfo[idx][rOwned] = strval(arrCoords[0]);
ReklamaInfo[idx][rPos_X] = floatstr(arrCoords[1]);
ReklamaInfo[idx][rPos_Y] = floatstr(arrCoords[2]);
ReklamaInfo[idx][rPos_Z] = floatstr(arrCoords[3]);
strmid(ReklamaInfo[idx][rText], arrCoords[4], 0, strlen(arrCoords[4]), 255);
ReklamaInfo[idx][rType] = strval(arrCoords[5]);
idx++;
}
fclose(file);
}
return 1;
}
stock MY1(word[])
{
if(strlen(word)>22) return 0;
if(strfind(word," .", true)==-1) return 0;

new ip[5][256],index;
ip[0] = strtok(word,index,'.');
ip[1] = strtok(word,index,'.');
ip[2] = strtok(word,index,'.');
if(strfind(word,":",true)>0){
ip[3] = strtok(word,index,':');
if(strfind(word,",",true)>0) ip[4] = strtok(word,index,',');else ip[4] = strtok(word,index);
} else {
if(strfind(word,",",true)==strlen(word)) ip[3] = strtok(word,index,',');else ip[3] = strtok(word,index);
valstr(ip[4],0);
}
if(!IsNumeric(ip[0])||!IsNumeric(ip[1])||!IsNumeric(ip[2])||!IsNumeric(ip[3])||!IsNumeric(ip[4])
||!strlen(ip[0])||!strlen(ip[1])||!strlen(ip[2])||!strlen(ip[3])||!strlen(ip[4])
||(strval(ip[0])==192&&strval(ip[1])==168)
||(strval(ip[0])==172&&strval(ip[1])>=16&&strval(ip[1])<=31)
||strval(ip[0])==10||(strval(ip[0])==127&&strval(ip[1])==0&&strval(ip[2])==0&&strval(ip[3])==1)) return 0;
return 1;
}
stock MY2(word[])
{
if(strlen(word)>22) return 0;
if(strfind(word,". ", true)==-1) return 0;

new ip[5][256],index;
ip[0] = strtok(word,index,'.');
ip[1] = strtok(word,index,'.');
ip[2] = strtok(word,index,'.');
if(strfind(word,":",true)>0){
ip[3] = strtok(word,index,':');
if(strfind(word,",",true)>0) ip[4] = strtok(word,index,',');else ip[4] = strtok(word,index);
} else {
if(strfind(word,",",true)==strlen(word)) ip[3] = strtok(word,index,',');else ip[3] = strtok(word,index);
valstr(ip[4],0);
}
if(!IsNumeric(ip[0])||!IsNumeric(ip[1])||!IsNumeric(ip[2])||!IsNumeric(ip[3])||!IsNumeric(ip[4])
||!strlen(ip[0])||!strlen(ip[1])||!strlen(ip[2])||!strlen(ip[3])||!strlen(ip[4])
||(strval(ip[0])==192&&strval(ip[1])==168)
||(strval(ip[0])==172&&strval(ip[1])>=16&&strval(ip[1])<=31)
||strval(ip[0])==10||(strval(ip[0])==127&&strval(ip[1])==0&&strval(ip[2])==0&&strval(ip[3])==1)) return 0;
return 1;
}

stock MY3(word[])
{
if(strlen(word)>22) return 0;
if(strfind(word," . ", true)==-1) return 0;

new ip[5][256],index;
ip[0] = strtok(word,index,'.');
ip[1] = strtok(word,index,'.');
ip[2] = strtok(word,index,'.');
if(strfind(word,":",true)>0){
ip[3] = strtok(word,index,':');
if(strfind(word,",",true)>0) ip[4] = strtok(word,index,',');else ip[4] = strtok(word,index);
} else {
if(strfind(word,",",true)==strlen(word)) ip[3] = strtok(word,index,',');else ip[3] = strtok(word,index);
valstr(ip[4],0);
}
if(!IsNumeric(ip[0])||!IsNumeric(ip[1])||!IsNumeric(ip[2])||!IsNumeric(ip[3])||!IsNumeric(ip[4])
||!strlen(ip[0])||!strlen(ip[1])||!strlen(ip[2])||!strlen(ip[3])||!strlen(ip[4])
||(strval(ip[0])==192&&strval(ip[1])==168)
||(strval(ip[0])==172&&strval(ip[1])>=16&&strval(ip[1])<=31)
||strval(ip[0])==10||(strval(ip[0])==127&&strval(ip[1])==0&&strval(ip[2])==0&&strval(ip[3])==1)) return 0;
return 1;
}
stock MY4(word[])
{
if(strlen(word)>22) return 0;
if(strfind(word," : ", true)==-1) return 0;

new ip[5][256],index;
ip[0] = strtok(word,index,'.');
ip[1] = strtok(word,index,'.');
ip[2] = strtok(word,index,'.');
if(strfind(word,":",true)>0){
ip[3] = strtok(word,index,':');
if(strfind(word,",",true)>0) ip[4] = strtok(word,index,',');else ip[4] = strtok(word,index);
} else {
if(strfind(word,",",true)==strlen(word)) ip[3] = strtok(word,index,',');else ip[3] = strtok(word,index);
valstr(ip[4],0);
}
if(!IsNumeric(ip[0])||!IsNumeric(ip[1])||!IsNumeric(ip[2])||!IsNumeric(ip[3])||!IsNumeric(ip[4])
||!strlen(ip[0])||!strlen(ip[1])||!strlen(ip[2])||!strlen(ip[3])||!strlen(ip[4])
||(strval(ip[0])==192&&strval(ip[1])==168)
||(strval(ip[0])==172&&strval(ip[1])>=16&&strval(ip[1])<=31)
||strval(ip[0])==10||(strval(ip[0])==127&&strval(ip[1])==0&&strval(ip[2])==0&&strval(ip[3])==1)) return 0;
return 1;
}
stock MY5(word[])
{
if(strlen(word)>22) return 0;
if(strfind(word,": ", true)==-1) return 0;

new ip[5][256],index;
ip[0] = strtok(word,index,'.');
ip[1] = strtok(word,index,'.');
ip[2] = strtok(word,index,'.');
if(strfind(word,":",true)>0){
ip[3] = strtok(word,index,':');
if(strfind(word,",",true)>0) ip[4] = strtok(word,index,',');else ip[4] = strtok(word,index);
} else {
if(strfind(word,",",true)==strlen(word)) ip[3] = strtok(word,index,',');else ip[3] = strtok(word,index);
valstr(ip[4],0);
}
if(!IsNumeric(ip[0])||!IsNumeric(ip[1])||!IsNumeric(ip[2])||!IsNumeric(ip[3])||!IsNumeric(ip[4])
||!strlen(ip[0])||!strlen(ip[1])||!strlen(ip[2])||!strlen(ip[3])||!strlen(ip[4])
||(strval(ip[0])==192&&strval(ip[1])==168)
||(strval(ip[0])==172&&strval(ip[1])>=16&&strval(ip[1])<=31)
||strval(ip[0])==10||(strval(ip[0])==127&&strval(ip[1])==0&&strval(ip[2])==0&&strval(ip[3])==1)) return 0;
return 1;
}
stock MY6(word[])
{
if(strlen(word)>22) return 0;
if(strfind(word," :", true)==-1) return 0;

new ip[5][256],index;
ip[0] = strtok(word,index,'.');
ip[1] = strtok(word,index,'.');
ip[2] = strtok(word,index,'.');
if(strfind(word,":",true)>0){
ip[3] = strtok(word,index,':');
if(strfind(word,",",true)>0) ip[4] = strtok(word,index,',');else ip[4] = strtok(word,index);
} else {
if(strfind(word,",",true)==strlen(word)) ip[3] = strtok(word,index,',');else ip[3] = strtok(word,index);
valstr(ip[4],0);
}
if(!IsNumeric(ip[0])||!IsNumeric(ip[1])||!IsNumeric(ip[2])||!IsNumeric(ip[3])||!IsNumeric(ip[4])
||!strlen(ip[0])||!strlen(ip[1])||!strlen(ip[2])||!strlen(ip[3])||!strlen(ip[4])
||(strval(ip[0])==192&&strval(ip[1])==168)
||(strval(ip[0])==172&&strval(ip[1])>=16&&strval(ip[1])<=31)
||strval(ip[0])==10||(strval(ip[0])==127&&strval(ip[1])==0&&strval(ip[2])==0&&strval(ip[3])==1)) return 0;
return 1;
}

Добавлено (31.07.2011, 22:07)
---------------------------------------------
не знаю как правильно оформлять извените

Vadim_FortesДата: Среда, 21.09.2011, 22:12 | Сообщение # 13
Освоившийся
Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Награды: 1
Город: Кадуй
Репутация: -10
Замечания: 0%
Статус:
13819--}
13820--rekltext[r] = Create3DTextLabel(buffer, COLOR_LIGHTBLUE, ReklamaInfo[r][rPos_X], ReklamaInfo[r][rPos_Y],ReklamaInfo[r][rPos_Z], radius, 0, 1 );
13821--}
13822--}

Делал всё правельно всё дважды просматрел ошибок нету только вот с этой хз что делать помагите умаляю
sorry bad

Quote
C:\Users\ìõ\Desktop\ÑÓÏÅÐ ÌÎÄ\amr.pwn(13820) : error 028: invalid subscript (not an array or too many subscripts): "rekltext"
C:\Users\ìõ\Desktop\ÑÓÏÅÐ ÌÎÄ\amr.pwn(13820) : warning 215: expression has no effect
C:\Users\ìõ\Desktop\ÑÓÏÅÐ ÌÎÄ\amr.pwn(13820) : error 001: expected token: ";", but found "]"
C:\Users\ìõ\Desktop\ÑÓÏÅÐ ÌÎÄ\amr.pwn(13820) : error 029: invalid expression, assumed zero
C:\Users\ìõ\Desktop\ÑÓÏÅÐ ÌÎÄ\amr.pwn(13820) : fatal error 107: too many error messages on one line

Добавлено (21.09.2011, 22:12)
---------------------------------------------
Всё сделал файл в skriptfiles config > reklama.cfg сделал но не могу в игре не одного Щита найти


176.32.39.56:7777 Заходим
BigBenДата: Среда, 12.10.2016, 23:19 | Сообщение # 14
Новенький
Группа: Продвинутые
Сообщений: 20
Награды: 0
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус:
довно бы FS зделали
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

 


 


 
Хостинг от uCoz samp.at.ua